En trygg, säker och trevlig arbetsmiljö är mycket viktigt för alla arbetsgivare och arbetstagare. Därför bör man ständigt arbeta med att underhålla, förbättra och undersöka arbetsmiljön på arbetsplatsen, både fysisk och psykisk. Att företag och arbetsplatser ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete finns även reglerat i lagstiftning. Hur man bör göra för att följa lagkraven finns reglerat bl.a. i Arbetsmiljöverkets Författningssamling, AFS 2001:1.

I denna AFS beskrivs att en arbetsgivare ska undersöka, genomföra åtgärder samt att verksamheten ska följas upp i syfte att förebygga olycksfall på arbetsplatsen, ohälsa och för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. Det ska finnas policies och rutiner för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till. Om en arbetsplats har mer än 10 anställda ska dessutom ovan nämnda rutiner och policies vara skriftligt dokumenterade.

Vad ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet?

För att uppfylla kraven för att ett arbetsmiljöarbete ska vara systematiskt ska, enligt AFS 2001:1, vissa viktiga inslag ingå. Förutom rutiner och policies som strukturerar arbetsmiljöarbetet ska det även säkerställas att chefer, arbetsledare eller arbetstagare utses speciellt för att bevaka arbetsmiljöfrågor. Dessa personer ska ha tillräcklig kompetens för att kunna göra bedömningar och se till att åtgärder utförs som förhindrar ohälsa, olyckor och tillbud på arbetsplatsen.

Liksom för policies och rutiner ska fördelning av arbetsmiljöuppgifter dokumenteras skriftligt om det finns fler än 10 arbetstagare i verksamheten. Riskbedömningar ska göras med avseende på arbetsmiljö vid förändringar samt även regelbundet för att upptäcka och kunna åtgärda de eventuella faror och risker som finns i verksamheten. Varje år ska en genomgång göras av det systematiska arbetsmiljöarbetet och dokumenteras (om det är mer än 10 anställda).

Förutom detta är det även viktigt att företaget/arbetsgivaren, anlitar hjälp av t.ex. företagshälsovård om tillräcklig kompetens om ohälsa och arbetsmiljö finns inom företagets egen organisation.